Gia Hựu

● Gia là tăng thêm, hựu là sự giúp đỡ đầy ân phước của các bậc thần minh. Gia Hựu nghĩa rộng hơn gia hộ vì ngoài ý nghĩa gia hộ, đức Phật A Di Ðà còn vận lòng từ bi, dùng quả đức trang nghiêm, phước đức vô tận của mình để gìn giữ tâm chánh niệm cho hành giả, dẹp yên ma ngoại, phiền não, chướng duyên khởi lên trong lúc lâm chung

This entry was posted in . Bookmark the permalink.