Giác Phạm

● Thiền sư Bảo Giác ở chùa Thanh Lương, đất Đoan Châu đời Tống, tên Đức Hồng, tên chữ là Giác Phạm, ở chùa Thanh Nguyên thuộc Thụy Châu, Pháp Tự của Chân Tịnh Văn thiền sư, đời thứ 14 phái Nam Nhạc. Ngài là người quảng học đa văn, có biện tài vô ngại, ban đầu tên Huệ Hồng, ngộ đạo nơi thiền sư Chơn Thanh Khắc Văn, trước tác bộ Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện, 30 quyển và Lâm Gian Lục. Sư thị tịch tháng 5 niên hiệu Kiến Viêm đời Cao Tông, thọ 58 tuổi, được vua ban tặng hiệu Bảo Giác Viên Minh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.