Giáo Quán

● 教觀 (Thuật ngữ): Tức giáo tướng và quán tâm. Giáo tướng là là giáo pháp suốt một đời của đức Thích-ca, mà mình phân tích, phán đoán theo tông nghĩa. Quán tâm là quan niệm về chân lí do tông phái mình lập ra. Như tông Thiên Thai lấy Ngũ thời bát giáo làm Giáo tướng, lấy Nhất Tâm Tam Quán làm Quán tâm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.