Hạ Lạp

● Trọn năm (tuổi) tu, cũng gọi là pháp lạp, giới lạp. Tỳ Kheo an cư được một mùa hạ, kể là một hạ lạp, tức là một tuổi tu, Giáo hội xét theo hạ lạp, nhiều hay ít mà sắp đặt ngôi thứ của vị tỳ kheo. Ngôi thứ ấy gọi là lạp thứ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.