Hạnh Đầu Đà

● (Đầu-đà hạnh 頭陀行, Sdhūta-guṇa). Khổ hạnh tu ép xác như tắm suối lạnh mùa đông, ngồi trên lửa, đứng một chân, ăn thuần rau cải hoặc trái cây v.v để dứt bỏ sự tham trước y phục, ăn uống, chỗ ở v.v… ngõ hầu điều phục thân tâm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.