Hiếp Tôn Giả

● Hiếp là cái hông. Hiếp Tôn Giả có nghĩa là người không nằm sát hông xuống. Do nghiệp đời trước, đã ở trong thai mẹ đến 60 năm. Lúc sinh ra râu tóc đã bạc. Năm 80 tuổi xuất gia, tự thề rằng: “Nếu ta không tinh thông Ba Tạng giáo lí, không đoạn trừ tham dục ba cõi, không chứng được sáu thần thông (Sáu thần thông (lục thông), thì không bao giờ để hông dính chiếu” (tức không bao giờ nằm). Nhưng chỉ sau 3 năm thì ngài thành đạt lời thề, được người đương thời gọi là “Hiếp tì kheo”, hoặc “Hiếp tôn giả”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.