Hóa Thân

● Đức Phật vì lợi ích cho chúng sinh mà hiện ra các hình tướng. Sinh thân của Đức Phật đầy đủ 32 tướng quý, cùng với Pháp Thân gọi chung là Nhị thân. Đó là thân tướng do Phật vì cảm ứng độ sinh mà hóa hiện ra.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.