Hoát Nhiên Đại Ngộ

● Hoát-nhiên là thâm sâu, thông suốt, đại ngộ là hiểu biết rộng lớn. Hoát-nhiên Đại Ngộ là “Hiểu biết sâu rộng, thông suốt”, hiểu biết thấu đáo cùng tột, không còn gì nghi ngờ nữa. Không có qua bộ óc lý giải mà chơn tâm đột ngột sáng tỏ, tự động hiểu biết đúng như thực tế trùm khắp không gian thời gian.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.