Hư Danh

● Hư là trống r?ng; danh là tên tuổi, Địa Vị, chức tước. Hư Danh chỉ là danh tự rỗng tuếch không có thực chất. Chỉ là huyễn ảo không thật mà người đời luống công nhọc sức tranh giành.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.