Hữu Lậu

● (S: āsrava). Hữu là có; lậu: có nghĩa là rơi mất, rò rỉ, như cái nhà bị giột thường giọt rơi xuống những nhơ bẩn gọi là lậu, là tên khác của nghiệp chướng buộc chặt chưa thể giải thoát được. Do có phiền não nên con người nẩy sanh lầm lỗi, gánh chịu quả khổ, mê muội lầm lạc lưu chuyển không ngừng trong thế giới. Nói rộng, các pháp Sanh Diệt biến hóa trong Vũ trụ cũng gọi là pháp Hữu Lậu. Do tu tập Ngũ Giới, Thập Thiện sẽ có phước báo, nếu không có trí huệ hướng dẫn thì sẽ do phước liền tạo nghiệp, gây nhân sanh tử, khổ não nặng nề trong đời sau nên gọi là “công đức hữu lậu”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.