Kết

● Là một tên khác của phiền não. “Kết” nghĩa là thắt buộc, ràng buộc. Các thứ phiền não trói buộc chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi, cho nên được gọi là “kết”. Những thứ phiền não như tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, ganh ghét, keo kiệt, chấp trước, v.v… đều là “kết”. “Oán kết” là phiền não oán hận, đeo dính, đóng cứng trong tâm ý, ảnh hưởng trực tiếp với tâm ý, cho nên cũng được gọi là “nội kết”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.