Khang Tăng Khải

● (Samghavarman), còn được phiên là Tăng Già Bạt Ma , không rõ năm sinh và năm mất, chữ Khang không phải là họ mà do Ngài đến từ xứ Khang Cư (Sogdiana) vùng Trung Á, sống vào thời Tam Quốc. Ngài đến Lạc Dương vào năm Gia Bình thứ tư (252, Quí Dậu, 253) nhà Tào Ngụy (nhằm đời vua Tào Phương, tức Ngụy Phế Đế), ở chùa Bạch Mã. Ngài dịch các bộ Úc Già Trưởng Giả Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Tứ Phần Tạp Yết Ma. Ngoài ra, trong Vạn Tục Tạng có Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh cũng đề tên dịch giả là ngài Khang Tăng Khải, nhưng do văn phong khác biệt, nên các học giả không dám đoan quyết bản ấy có phải do Ngài dịch hay không.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.