Khí Giới

● (器界). Là một thuật ngữ của Hoa Nghiêm Tông chỉ y báo, tức “khí thế gian thế giới”, những cảnh bên ngoài bao gồm sơn hà, đại địa v.v… chỉ cho môi trường, hoàn cảnh, làm nơi nương tựa cho Căn và Thân (chánh báo) trong đó chúng sinh sinh sống.  Nói cách khác, khí giới còn gọi là Y Báo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.