Kinh

● (Nh. Kyo, Ph. Sutra). Nói đủ là “Khế kinh”, nghĩa là “pháp thường” khế hiệp chơn lý cùng khế hiệp căn cơ chúng sanh. Nghĩa đen của từ tiếng Phạn này là “Sợi chỉ xâu các hạt châu.”. Là những gì chánh đáng, mang tính chất khuôn phép mẫu mực, phải cố gắng tuân thủ.

Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại có định hướng, những bài thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói có hơn một vạn quyển kinh, chỉ một phần nhỏ trong số ấy đã được dịch sang tiếng Anh. Các kinh gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, các kinh được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).

Đa số các tông phái Phật Giáo đều được sáng lập theo một kinh riêng, từ đó họ rút ra uy lực cho tông phái mình

This entry was posted in . Bookmark the permalink.