Làm Tội

● Làm 10 nghiệp chắng lành. Thân có ba nghiệp chẳng lành: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm ; Miệng có 4: Nói dối, nói thêu dệt, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác ; ý có 3: Tham lam bỏn sẻn, hờn giận ganh ghét, si mê tà kiến. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.