Lậu

● Có nghĩa là rò rỉ, đánh mất, hàm nghĩa do phiền não nên bị rơi rụng trong tam giới. Thông thường có Tam Lậu, Lục Lậu, Thất Lậu. Ở đây nói đến Ngũ Lậu nhằm ám chỉ năm món lậu chính trong Thất Lậu, tức:

1.Kiến Lậu (các thứ tà kiến)

2.Căn Lậu (các phiền não nơi sáu căn).

3.Ác Lậu (những phiền não sanh khởi do ác duyên bên ngoài như vua ác, bạn ác…)

4.Thọ Lậu (phiền não tạo bởi các cảm thọ sướng, khổ, xả)

5.Niệm Lậu (phiền não do tà niệm sanh khởi).

Các vị hành giả của ba thừa, dùng thánh trí mà đoạn dứt phiền não, gọi là “lậu tận”. Hàng Thanh-văn dứt trừ hết các lậu thì chứng quả A-la-hán

This entry was posted in . Bookmark the permalink.