Linh Giác

● Cái thần thức hiểu biết của mỗi chúng sanh. Nhìn từ góc độ người học đạo thì đó chính là chân tâm, chân như, Phật Tánh mà mỗi chúng sanh đều có sẵn nơi mình. Phật Tánh ấy thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, nên quán xét đó chính là Bồ-đề.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.