Long Ðàm Sùng Tín

● 龍 潭 崇 信; Clóngtán chóngxìn; Jryūta sōshin; tk. 8/9; Thiền Sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền Sư Thiên Hoàng Ðạo Ngộ. Môn đệ lừng danh của Sư là Ðức Sơn Tuyên Giám. Sư con nhà bán bánh, mỗi ngày đem bánh đến cúng dường Thiền Sư Ðạo Ngộ. Mỗi lần nhận bánh, Ðạo Ngộ lại để lại một cái cho Sư, nói: ‘Ta cho ngươi để ân huệ cho con cháu.’ và cứ thế một thời gian. Sư thấy lạ hỏi thì được trả lời‘Bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì?’ Sư nghe hiểu diệu ý liền xin xuất gia. Ðạo Ngộ vì thấy Sư có hảo tâm cúng dường, ban pháp danh Sùng Tín. Sau Sư đến trụ tại Long Ðàm, dạy môn đệ. Không biết Sư mất năm nào.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.