Long Thơ

● Vô Tận: Huyện Long Thơ, Vương Nhựt Hưu, chép văn Tịnh Ðộ. Vô Tận cư sĩ là Trương Thường Anh, có chép văn cầu sanh Tịnh Ðộ. Quan thị lang là Vương Cổ Trực chép tập Tịnh Ðộ Quyết Nghi.  Xứ Ngô Quận, sa môn Ðại Hựu chép tập Tịnh Ðộ Chỉ Qui. Vô Công sư sĩ là Vương Ðiền chép lục Tịnh Ðộ Tự Tín. Ngài Từ Vân Sám Chủ, hiệu Tuân Thức chép bộ Tịnh Ðộ Lược Truyện.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.