Lữ Hành

● Lữ là khách ; hành là đi. Lữ khách là kẻ đi lang thang rày đây mai đó không có chỗ trú ngụ nhứt định, đây là dụ cho chúng sanh cứ mãi bị trầm luân trong ba cõi, sáu đường. Như nói: Anh ta là một lữ khách phong trần. Hàm nghĩa: chỉ cho con người sống không định hướng, dạn dày sương gió, từng trải mùi đời.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.