Luật Sư

● 律師 (S: vinaya-dhara; Cg: trì luật sư, luật giả): Danh xưng này trong Phật giáo được dùng để gọi các vị thầy theo Luật Tông, trong sự tu học chú trọng nhiều đến Giới luật và trong sự tu tập lấy việc trì giới là quan trọng nhất. Là người chuyên nghiên cứu, giải thích và đọc tụng môn luật. Theo kinh Bảo vân quyển 5 (Đại 16. 233 hạ), bồ-tát hội đủ mười pháp được gọi là luật sư.

Trong Phật pháp, các vị tỳ kheo, một cách khái quát,có thể phân làm ba loại: pháp sư (chuyên môn nghiên cứu về kinh tạng), luật sư (chuyên môn nghiên cứu về luật tạng) và luận sư (chuyên môn nghiên cứu về về luận tạng). Còn các vị thông suốt cả ba tạng kinh, luật, luận thì được tôn xưng là Tam Tạng pháp sư.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.