Lục Diệu Môn

● Gồm:

1.Sổ Tức Môn: Đếm hơi thở từ một đến mười để nhiếp loạn tâm.

2.Tùy Môn : Chú tâm quán hơi thở, biết đang thở ra hay hít vào, biết hơi thở dài, ngắn, nông, sâu v.v… nhưng không chú ý đếm hơi thở như trong Sổ Tức.

3.Chỉ Môn : Lắng lòng dứt mọi vọng tưởng, cách này chỉ có thể áp dụng sau khi Tùy Môn đã đạt đến hiệu quả giúp cho tâm an tịnh.

4.Quán Môn : Do Chỉ Môn đã chứng Thiền Tịch, nhưng Huệ chưa khai phát nên mới quán tâm phân minh để lắng dứt sự đắm trước nơi sự an tịnh trong Chỉ Môn.

5.Hoàn Môn : Chuyển tâm phản chiếu. Hành giả tuy quán chiếu, nhưng rất có thể sẽ vướng vào các phân biệt, chấp trước như năng, sở, ngã chấp v.v… nên phải chuyển cái tâm để quán chiếu ngay cái tâm đang quán chiếu để dứt trừ mọi chấp trước.

6.Tịnh Môn : Tâm không nương tựa vào đâu, sóng vọng dứt bặt, nên gọi là Tịnh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.