Lục Nhập

● Còn gọi là Lục Xứ, do sáu căn và sáu trần cảnh bên ngoài tiếp xúc các căn của thân thể, duyên nhau sanh ra nên gọi là Nhập. Ðó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và pháp. Sáu căn và sáu trần là chỗ nương của sáu thức nên còn gọi là sáu Xứ. Lục căn, tức là sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), dần dần hiện rõ theo sự phát triển của bào thai, từ chỗ thật giản dị lúc mới được tượng hình, trở thành vô cùng phức tạp lúc đã phát triển đến mức toàn diện. Chúng hoạt động một cách tự nhiên, mầu nhiệm như một guồng máy tinh diệu, mà không do một vị thần (thượng đế) nào sáng tạo hay điều khiển cả

This entry was posted in . Bookmark the permalink.