Lục Thông

●  Abhijna. Six pouvoirs surnaturels. Trong đạo Phật, người tu đắc quả A La Hớn được giải thoát, dứt phiền não thì được 6 pháp thần thông:

1) Thiên nhãn thông – Dibba-cakkhu: con mắt thấy xa đến cả đại thiên thế giới, những vật nhỏ nhít như vi trùng, những vật có chất ngại, cản trở đều thấy được hết, thấy rõ các chúng sanh trong nhiều kiếp lâu xa, chết ở cõi nào, sanh về cõi nào đều thấy rõ rệt.

2) Thiên nhĩ thông – Dibba-cakkhu: lỗ tai nghe xa đến cả thế giới, nhẫn đến tiếng rung động hết sức nhỏ, những tiếng nói của các loại đều nghe được hết.

3) Tha tâm thông – pubbennivasanussatinana: hiểu biết được tâm nỉệm tư tưởng của tất cả chúng sanh.

4) Túc mạng thông – parassa-utoparinnanana: biết rõ những kiếp trước của mình và của chúng sanh không điều gì ngăn ngại.

5) Thần Túc thông Thần Túc thông – inddhividha: được các pháp thần thông biến hóa tự tại.

6) Lậu Tận thông – Asavakkhaya: trừ sạch hết thảy phiền não.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.