Lưu Chuyển

● 流轉 e: arising in succession, Pravrtti: ngụ ý sanh tử tiếp nối không ngừng, xoay lăn trong tam giới, luân hồi trong lục đạo. Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo chiều thuận, tức là quán từ vô minh cho đến lão – tử thì gọi là Lưu Chuyển Môn hoặc Thuận Quán.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.