Lý Cao

● 李翱刺史(772-841). Cư Sĩ đời Đường, tự là Tập Chi, người Lũng Tây, Thành Kỉ (nay ở phía tây Tần An, Cam Túc), có thuyết cho là người đất Triệu Quận (nay là huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc. Từ thuở nhỏ học Nho uyên bác, hiếu cổ. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 14 (798) đậu Tiến sĩ. Lần lượt nhậm chức Hiệu thư lang, Quốc tử Bác sĩ, Sứ quán tu soạn, Gián nghị đại phu, Trung thư Xá nhân, Tiết độ sứ Đông Đạo ở Sơn Nam, cùng với thầy là Hàn Dũ, tài văn chương được đương thời khen ngợi. Theo Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm học hỏi lí thiền có chỗ tỏ ngộ. Có soạn tác phẩm : Phục Tính Thư.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.