Ly Dục

● Rời xa sự tác hại của dục. Dục là một đặc tính của tâm. Dục có nhiều thứ nhưdục phóng túng vừa là khổ, vừa là nguyên nhân của khổ; dục tham, sân, si và đẳng phần; dục náo động của tâm thức vượn khỉ trong các căn, trở ngại cho sự tu hành; dục tác hại làm nguồn gốc phát sinh tội lỗi nơi mình và cho người. Ly Dục là thanh tịnh thân nghiệp, ly bất thiện pháp là thanh tịnh ý nghiệp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.