Ma-đăng

● Tên gọi đầy đủ là Ma-đăng-già, dịch nghĩa là “bản tính”, là tên của một dâm nữ, về sau trên Pháp hội giảng kinh Lăng-nghiêm được nghe Chánh Pháp liền ngộ đạo xuất gia, gọi là Tính tỉ-khâu ni.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.