Manjushri

● (Mađjuśrỵ). Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi mantra (mantra) chú, mật chú, thần chú, chân ngôn. Biểu thị của giác ngộ tối cao trong dạng âm thanh. Các âm tiết được dùng trong các thực hành hình tượng hóa để cầu khẩn các vị thánh trí tuệ. Meru (Sumeru-parvata) núi Tu-di moksa

This entry was posted in . Bookmark the permalink.