Mạt Pháp

● Theo truyền thống phật giáo thì sau khi đức Phật tịch diệt, Phật pháp có ba thời kỳ là chính, tượng và mạt pháp. Truyền thống thường được chấp nhận nhất là: chính pháp có năm trăm năm, tượng pháp có một ngàn năm và mạt pháp có một vạn năm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.