Mắt Xanh

● Theo Tấn Thư, Nguyễn Tịch có cặp mắt đặc biệt, khi nể trọng ai thì nhìn bằng cặp Mắt Xanh, khi khinh rẻ ai thì nhìn bằng cặp mắt trắng. Do đó cổ văn thường dùng chữ “Thùy Thanh” (để lọt Mắt Xanh) với ngụ ý đặc biệt tôn trọng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.