Mẫu Thức Phù Chú

● Một trong bốn loại Đà-la-ni  một trong bốn loại Đà-la-ni. Có bốn loại chú :

1.để lành bệnh,

2.để chấm dứt hậu quả của tội lỗi,

3.để hộ trì các kinh

4.để được trí tuệ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.