Mệnh Phụ

● Hoàng Hậu – Phu Nhân – Mệnh Phụ – Đại Cô. Theo người Trung-hoa xưa, vợ của vua thiên tử gọi là “hoàng hậu”; vợ của vua các nước chư hầu, phiên thuộc, gọi là “phu nhân”. “Mệnh phụ” là tiếng dùng để chỉ cho các bà vợ của các quan, hoặc các bà trinh thục hiền đức trong dân chúng, được triều đình phong tước, ban thưởng. “Đại cô”:nguyên chữ Hán viết là “đại gia”, nhưng chữ “gia”ở đây phải đọc là “cô”. “Đại cô”là tiếng gọi dành cho người đàn bà tài đức kiêm toàn, được triệu vào cung làm thầy của hoàng hậu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.