Minh Chú

● Bên Tiểu thừa bộ Ðộc tử thành lập ra 4 tạng : ngoài 3 tạng Kinh, Luật, Luận, thêm một tạng nữa là Minh Chú tạng, Minh Chú là Ðà La Ni . Tiểu Pháp tạng bộ cũng lập 5 tạng : 2 Kinh tạng, 3 luật tạng, 4 Minh chú tạng; 5 bồ tát tạng. Vậy biết rằng : minh chú tức là Ðà La Ni, cũng tức là Thần chú.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.