Một Trượng

● Một trượng là mười xích, như vậy Một Trượng hai là mười hai xích. Xích vào đời Châu chỉ có 15,8cm, do vậy Một Trượng hai khoảng độ một thước bảy, một thước tám hiện thời. Chứ nếu tính theo đời Thanh thì một xích là 32cm đến 35cm. Người trượng hai sẽ cao gần 4m! Điều dễ hiểu lầm là phần trước dùng chữ Xích với ý nghĩa chữ Xích đời Châu (tức 15,8cm), nhưng trong phần sau, khi Hòa Thượng ước tính “Một Trượng hai bằng bảy, tám xích hiện thời” thì chữ Xích này lại được hiểu theo nghĩa hiện thời, tức là Xích là dịch nghĩa của chữ foot. Như vậy, Một Trượng hai tương đương với 7,8 ft.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.