Mục Kiền Liên

● (Mua Dgalyayana), Tàu dịch: họ Thái Thúc. Ban sơ ông tu theo ngoại đạo đã lâu mà không công hiệu gì, sau nhờ ông Xá Lợi Phất thuật lại bài kệ Nhân duyên cho ông nghe, liền tỏ ngộ theo Phật tu hành chứng quả Thanh Văn, đặng phép Thần Thông bậc nhất. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.