Mười Một Tâm Sở Thiện

● Là một trong sáu nhóm tâm sở do tông Duy thức lập ra:

1.Tín: chấp nhận, ưa thích, không nghi tất cả thiện pháp. Có ba loại:

– Tín thật hữu là tin nhận sâu sắc lý chân thật của các pháp.

– Tín hữu đức là tin ưa sâu sắc đức chân tịnh của Tam Bảo.

– Tín hữu năng là có sức tin sâu xa đối với tất cả thiện pháp thế gian, xuất thế gian.

2.Tàm.

3.Quý.

4.Vô tham: tâm chán lìa và không nhiễm trước cảnh ngũ dục vừa ý.

5.Vô sân: tâm thường nhẫn nhục, không khởi giận tức đối với cảnh ngũ dục trái ý.

6.Vô si: hiểu biết và quyết đoán rõ ràng đối với lý sự tất cả pháp, không mê lầm.

7.Cần: tinh tấn tu tập tất cả thiện pháp, không sinh lười mỏi, viên mãn thiện nghiệp.

8.Khinh an: xa lìa sự não loạn thô trọng và diệt trừ các pháp làm chướng ngại thiền định, điều hòa thân tâm, trở nên an vui nhẹ nhàng.

9.Bất phóng dật: tinh tấn tu ba nghiệp thân, khẩu, ý. Gia công mạnh mẽ, diệt trừ các hoặc phải đoạn và thực hành các thiện pháp phải tu, mau chóng thành tựu viên mãn tất cả thiện pháp thế gian, xuất thế gian, không buông lung.

10.Hành Xả: tinh tấn tu ba nghiệp thân, khẩu, ý khiến tâm bình đẳng, an trụ trong vắng lặng, xa lìa tất cả các chướng như trạo cử, hôn trầm.

11.Bất hại: không làm tổn não, không sân khuể đối với tất cả chúng sinh hữu tình, thường vận dụng tâm từ bi trừ diệt khổ ách đem đến an vui cho họ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.