Nam Tham

● Là nhắc đến điển tích Thiện Tài Đồng Tử từ Phước Thành đi về phía Nam lần lượt tham học với 53 vị thiện tri thức, trong phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm. “Đông thỉnh” là từ ngữ chỉ các vị cao tăng từ Thiên Trúc, Quy Tư v.v… tận trời Tây nhận lời thỉnh của vua chúa Trung Hoa, chống tích trượng sang phương Đông hoằng pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.