Nan Hành Nhẫn

● Du Già sư địa luận, quyển 42 có ghi : “Thế nào là nhẫn khó làm của bồ tát? Nên biết nhẫn đây lược có ba thứ : Các bồ tát đối với các hữu tình yếu đuối, kém hèn mà có thể nhẫn chịu những việc làm không lợi ích của họ, gọi là nhẫn khó làm thứ nhất. Nếu các bồ tát sống trong Địa Vị tôn quí, có thể nhẫn chịu những việc làm không lợi ích của tôi tớ, gọi là nhẫn khó làm thứ hai. Nếu các bồ tát đối với những hữu tình có chủng tánh ti tiện, làm rất nhiều việc không lợi ích mà vẫn nhẫn chịu được, gọi là nhẫn khó làm thứ ba.”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.