Ngũ Thông

● 五通 (S: pañcābhijñā) : Thần thông với trạng thái trí tuệ đầy đủ, còn có nghĩa là nhớ lại tất cả những kiếp trong quá khứ (Túc mệnh thông) ; tất cả đều nghe được (Thiên nhĩ thông), thấy được (Thiên Nhãn thông), suy nghĩ khi đọc (Tha tâm thông) và có thể biến hóa được( Thân Như Ý thông).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.