Nhãn Căn

● Là con mắt thịt. Nhãn Căn, Nhĩ căn… gọi là sáu Căn. Sáu Căn tiếp xúc với sáu Trần (Sắc, Thanh…) phát khởi sáu tác dụng nhận biết gọi là sáu Thức (Nhãn Thức, Nhĩ thức…) Sáu Căn, sáu Trần, sáu Thức gọi chung là 18 Giới (dhatu).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.