Nhập Vô Dư

● Niết Bàn chia thành hai cấp độ: hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn; hữu dư nghĩa gốc là còn thừa “còn một chút khổ”, chỉ Niết Bàn, nhưng chưa tuyệt đối, vì còn mang thân thể con người, ví dụ như Phật, Bồ Tát, La hán đã chứng Niết Bàn, nhưng vẫn còn khổ, vì còn thân, trường hợp này là hữu dư Niết Bàn. Khi xả bỏ báo thân (chết), gọi là nhập vô dư Niết Bàn, tức hoàn toàn không cò khổ gì nữa. Tuy nhiên, không nên dùng Niết Bàn tuyệt đối hay tương đối, nếu nói Niết Bàn tương đối để chỉ hữu dư Niết Bàn, thì người ta sẽ nghĩ khác

This entry was posted in . Bookmark the permalink.