Nhất Âm

● Âm thanh của Đức Phật. Ý nói căn duyên của chúng sinh có sâu, có cạn, nhanh chậm khác nhau. Do đó, cùng nghe một âm giáo của Đức Phật, nhưng mỗi người tiếp thu khác nhau. Nếu là căn cơ người thì nghe Đức Phật dạy Ngũ giới; nếu căn cơ trời thì nghe Đức Phật dạy Thập thiện; nếu là căn cơ Thanh Văn thì nghe Đức Phật dạy pháp Tứ đế; nếu là căn cơ Duyên Giác thì nghe Đức Phật dạy pháp Thập Nhị Nhân Duyên; còn nếu là căn cơ Bồ-tát thì nghe Đức Phật nói pháp Lục Độ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.