Nhất Chân Pháp Giới

● 一 真 法 界,e: one true dharma realm. Theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao quyển 16, Nhất Chân Pháp Giới được giải thích như sau: “Nhất tức không hai, Chân tức chẳng vọng, đan xen lẫn nhau triệt để viên dung nên gọi là pháp giới. Đây chính là Pháp Thân bình đẳng của chư Phật, vốn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng trong, chẳng ngoài, chỉ một bề chân thật, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là Nhất Chân Pháp Giới”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.