Nhị Thừa

● Chữ “thừa” nghĩa là cỗ xe, tức là phương tiện chuyên chở; ở đây là chỉ cho giáo pháp của Phật, có khả năng chở chúng sinh qua khỏi biển sinh tử. Ðó là

1/ Thanh Văn thừa (Sravakayàna): nghe thanh giáo của đức Phật, quán tứ đế mà đoạn trừ được phiền não. Thanh Văn tu pháp Tứ Đế đắc quả A La Hán

2/ Duyên Giác thừa (Pratyekabuddhayàna): quán pháp 12 Nhân Duyên mà sinh Không trí, nhờ đó đoạn trừ phiền não. Duyên Giác tu pháp 12 Nhân Duyên đắc quả Độc Giác hay Bích Chi Phật.

Đây thuộc hai con đường của Tiểu Thừa để đi đến sự giác ngộ trực tiếp qua sự nghe giảng dạy của đức Phật và qua sự phá vỡ các đẳng cấp của tất cả những nghiệp xấu ác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.