Nhiếp Luật Nghi

● Là một trong ba tụ tịnh giớinhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình (chúng sanh) giới. Như giữ giới sát thì lìa bỏ được điều ác việc sát sanh là giữ luật cẩn thận, làm tăng trưởng tâm từ bi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.