Nhiếp Niệm

● (Chánh Niệm) do giữ giới thanh tịnh mà có, gọi là giới niệm. Giới niệm như vậy là phương tiện của Tam-muội đối trị sự phóng túng do tác ý (động niệm). Trường A hàm, kinh Du hành : “Này Tu bạt đà la, nếu các vị tỳ kheo ai tự thu nhiếp được thì thế gian này không phải trống không, không có La hán.”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.