Nhiếp Trì

● Nghĩa là nhận giữ: nhận giữ chánh pháp là căn bản tối quan trọng của sự phát Bồ-đề tâm. Nhận giữ chánh pháp bằng tu tập các ba-la-mật, như kinh Thắng Man ghi : “Bạch đức Thế tôn, không có ba-la-mật nào khác, không có sự thu nhận chánh pháp nào khác, mà sự thu nhận chánh pháp chính là ba-la-mật.” (H.T Thích Trí Quang dịch)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.