Như Như Bất Động

● Như Như Bất Động – Liễu Liễu Thường Minh. Đây là trạng thái bất động, không dấy khởi vọng niệm của bản tánh (như hồ nước phẳng lặng, không gợn sóng). Song, nơi bản tánh bất động ấy luôn bừng hiện trí huệ chiếu soi, quán sát mọi sự (như sự phản chiếu của mặt nước).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.