Nhu Thuận Nhẫn

● Nhu thuận là Tâm nhu, trí thuận. Đối với lý thật tướng tâm không trái, không nghịch, cho nên gọi là Nhu thuận. Hay an trụ nơi vị thứ của mình nên gọi là Nhân. Kinh Duy Ma Cật nơi Phẩm “Cúng Dường” nói: “Nghe pháp như vậy được Nhu Thuận Nhẫn.”

Nhu Thuận Nhẫn lại là một trong ba pháp nhẫn được nói trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, Ba Pháp Nhẫn đó là: Âm Hướng Nhẫn, Nhu Thuận Nhẫn và Vô Sanh Pháp Nhẫn. Ba pháp nhẫn này ý nghĩa rất sâu xa, ở đây chỉ xin lược nêu vậy.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.